DỰ ÁN

- Chuyên mục: NHÀ PHỐ
- Chủ đầu tư:
- Ngày bắt đầu:
- Diện tích sàn:
- Chuyên mục: NHÀ PHỐ
- Chủ đầu tư:
- Ngày bắt đầu:
- Diện tích sàn:
- Chuyên mục: NHÀ PHỐ
- Chủ đầu tư:
- Ngày bắt đầu:
- Diện tích sàn:
- Chuyên mục: NHÀ PHỐ
- Chủ đầu tư:
- Ngày bắt đầu:
- Diện tích sàn:
- Chuyên mục: NHÀ PHỐ
- Chủ đầu tư: A NAM - KRÔNG PẮK
- Ngày bắt đầu: TK PHƯƠNG ÁN
- Diện tích sàn: 280M2
- Chuyên mục: NHÀ PHỐ
- Chủ đầu tư: TK
- Ngày bắt đầu: TK
- Diện tích sàn: TK
- Chuyên mục: NHÀ PHỐ
- Chủ đầu tư: Nguyễn Trung Tiến
- Ngày bắt đầu: 26/07/2017
- Diện tích sàn: 110 m2