DỰ ÁN

- Chuyên mục: BIỆT THỰ
- Chủ đầu tư:
- Ngày bắt đầu:
- Diện tích sàn:
- Chuyên mục: NHÀ PHỐ
- Chủ đầu tư:
- Ngày bắt đầu:
- Diện tích sàn:
- Chuyên mục: NHÀ PHỐ
- Chủ đầu tư:
- Ngày bắt đầu:
- Diện tích sàn:
- Chuyên mục: NHÀ PHỐ
- Chủ đầu tư:
- Ngày bắt đầu:
- Diện tích sàn:
- Chuyên mục: NHÀ PHỐ
- Chủ đầu tư:
- Ngày bắt đầu:
- Diện tích sàn:
- Chuyên mục: BIỆT THỰ
- Chủ đầu tư:
- Ngày bắt đầu:
- Diện tích sàn:
- Chuyên mục: BIỆT THỰ
- Chủ đầu tư:
- Ngày bắt đầu:
- Diện tích sàn:
- Chuyên mục: BIỆT THỰ
- Chủ đầu tư: A TIN
- Ngày bắt đầu: THÁNG 2/2019
- Diện tích sàn: 300 m2
- Chuyên mục: NHÀ PHỐ
- Chủ đầu tư: A NAM - KRÔNG PẮK
- Ngày bắt đầu: TK PHƯƠNG ÁN
- Diện tích sàn: 280M2
- Chuyên mục: BIỆT THỰ
- Chủ đầu tư: ĐẶNG HỒNG LAM
- Ngày bắt đầu: 5/9/2017(ÂM LỊCH)
- Diện tích sàn: 165M2