DỰ ÁN

- Chuyên mục: BIỆT THỰ
- Chủ đầu tư:
- Ngày bắt đầu:
- Diện tích sàn:
- Chuyên mục: BIỆT THỰ
- Chủ đầu tư:
- Ngày bắt đầu:
- Diện tích sàn:
- Chuyên mục: BIỆT THỰ
- Chủ đầu tư:
- Ngày bắt đầu:
- Diện tích sàn:
- Chuyên mục: BIỆT THỰ
- Chủ đầu tư: A TIN
- Ngày bắt đầu: THÁNG 2/2019
- Diện tích sàn: 300 m2
- Chuyên mục: BIỆT THỰ
- Chủ đầu tư: ĐẶNG HỒNG LAM
- Ngày bắt đầu: 5/9/2017(ÂM LỊCH)
- Diện tích sàn: 165M2
- Chuyên mục: BIỆT THỰ
- Chủ đầu tư: Nhà A Tài
- Ngày bắt đầu: Du Kiến Tháng 8/2017 (BV-P,án)
- Diện tích sàn: 350m2
- Chuyên mục: BIỆT THỰ
- Chủ đầu tư: Nhà A Phong
- Ngày bắt đầu: 27/6/2015
- Diện tích sàn: 400m2
- Chuyên mục: BIỆT THỰ
- Chủ đầu tư: Nhà A Ánh Krông Năng
- Ngày bắt đầu: 8/6/2015
- Diện tích sàn: 250m2